INFORMACJA

 

dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok w Białymstoku ul. Elewatorska 20

 

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

 

Prowadzącym CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok jest CEDC International Sp. z o.o. w Obornikach Wielkopolskich w składzie zgodnym z KRS

 • z siedzibą 64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul. Kowanowska 48
 • telefon: +48 (22) 456 60 00
 • strona internetowa: cedc.com
 • e-mail: firma@cedc.com

Zakład jest identyfikowany jako:

 • Polmos Białystok

Kierującym Oddziałem Polmos Białystok jest Dyrektor Oddziału

 • Andrzej Żmudzki

Adres zakładu:

 • CEDC International Sp. z o.o.
  Oddział Polmos Białystok
  19-500 Białystok
  ul. Elewatorska 20
  tel.
  e-mail:

2. Kwalifikacja zakładu.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016r. poz. 138), Oddział Polmos Białystok zakwalifikowany został, jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia i przekazał „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem” do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

3. Opis działalności zakładu.

 

Oddział Polmos Białystok jest producentem wódek zestawianych ze spirytusów produkowanych we własnej rektyfikacji oraz sprowadzanych z innych zakładów. Spirytus o mocy 96%, jako surowiec do produkcji alkoholi produkowany jest z destylatu rolniczego dostarczanego do zakładu autocysternami. Destylat z autocystern jest przepompowywany na podwójnym stanowisku załadunkowo-rozładunkowym do zbiorników magazynowych.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Etanol 96,4%
Nr CAS: 64-17-5
H225 wysoce łatwopalne: ciecz i pary
H319 działa drażniąco na oczy

 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH produkt traktowany jest, jako środek spożywczy, nie podlega obowiązkowi oznakowania według przepisów rozporządzenia CLP. Opakowania transportowe powinny być oznakowane zgodnie z przepisami transportowymi.

 

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodniona z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

 

Sposób alarmowania pracowników i klientów o ewakuacji:

 • poprzez uruchomienie dzwonków alarmowych wciskając Ręczny Sygnalizator Pożaru,
 • poprzez uruchomienie syren alarmowych przez pracowników Służby Ochrony,
 • ogłoszenie przygotowanego komunikatu o ewakuacji przez radiowęzeł,
 • donośnym głosem przez kierownika akcji ratowniczej, dowódcę Pogotowia Halowego, pracownika Służby Ochrony lub innego upoważnionego pracownika.

Zasady postępowania w przypadku powstania awarii.

 

Każdy pracownik, który zauważy rozszczelnienie, wyciek z instalacji lub urządzeń służących do przetłaczania i magazynowania alkoholu powinien:

 • niezwłocznie zawiadomić współpracowników i kierownika działu,
 • kierownik działu lub osoba pełniąca obowiązki kierownika winna ocenić wielkość zagrożenia, polecić podległym pracownikom przystąpić do usuwania przyczyn lub skutków awarii oraz zabezpieczyć rejon zagrożeń przed możliwością wstępu osobom niezwiązanym z prowadzoną akcją,
 • jeżeli pracownicy nie będą mogli sami zabezpieczyć rejon zagrożeń, usunąć przyczyn i skutków awarii, należy niezwłocznie powiadomić Służbę Ochrony, która alarmuje Dyrektora Oddziału, specjalistę ds. ochrony środowiska i p.poż., Oddziałowy Zespół Ratownictwa Awaryjnego,
 • specjalista ds. ochrony środowiska i p.poż. kieruje akcją ratowniczą, jeśli trzeba, to konsultuje się ze specjalistami i podejmuje decyzję o sposobie usunięcia awarii i jej skutków przez Oddziałowy Zespół Ratownictwa Awaryjnego i przy pomocy posiadanego sprzętu, powiadamiając Dyrektora Oddziału o wypracowanych decyzjach,
 • w przypadku usunięcia przyczyn awarii, wycieku, należy przystąpić do usuwania skutków awarii, np. zebrać rozlany alkohol, rozcieńczyć do stężenia ok. 3% i przepompować do kanalizacji,
 • po usunięciu przyczyn i skutków awarii należy wyłączyć dany odcinek instalacji z eksploatacji i przystąpić do wymiany (naprawy) zużytych materiałów, części urządzeń lub odcinków instalacji,
 • w przypadku, gdyby usunięcie awarii lub jej skutków własnymi siłami było niemożliwe, należy powiadomić Państwową Straż Pożarną. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Oddziału, a pod jego nieobecność – kierownik akcji ratowniczej,
 • do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych należy przy pomocy posiadanego sprzętu prowadzić działania zabezpieczające i ograniczające możliwość powstania pożaru lub wybuchu. W zależności od sytuacji będą one polegały na:
  • uruchomieniu kurtyn wodnych lub instalacji zraszaczowej w rozlewni eksportowej lub budynku rektyfikacji,

  • uruchomieniu wentylacji awaryjnej,

  • uszczelnieniu miejsca wycieku alkoholu z instalacji lub urządzeń,

  • odcięcia dopływu alkoholu do nieszczelnej części instalacji,

  • przetłoczenia alkoholu do innego zbiornika lub części instalacji,

  • rozcieńczeniu rozlanego alkoholu celem zmniejszenia parowania, ograniczenia strefy zagrożonej wybuchem, podwyższenia temperatury zapłonu i zapalenia,

  • zraszaniu za pomocą prądów mgłowych strefy nad parującą cieczą celem zmniejszenia stężenia alkoholu w mieszaninie z powietrzem oraz zmniejszenia parowania,

  • pokrycia rozlewiska warstwą piany lub roztworu środka pianotwórczego powierzchniowo czynnego „Light Water”,

  • niedopuszczeniu do wstępu na teren prowadzonej akcji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi działaniami,

  • wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do zagrożonego obszaru,

  • przygotowaniu sprzętu gaśniczego i armatury do podawania wody, w przypadku potrzeby prowadzenia działań gaśniczych,

  • ewakuacji pracowników z zagrożonych pomieszczeń,

  • wyprowadzeniu samochodów ciężarowych odbiorców alkoholu poza rejon przewidywanych działań.

 

UWAGA!

Podczas prowadzonych działań należy pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP, asekuracji pracowników wykonujących prace niebezpieczne, ewidencjonowanie pracowników wchodzących i wychodzących z zagrożonych pomieszczeń.

 • po przybyciu jednostek straży pożarnej, kierownik akcji ratowniczej przekazuje dowódcy przybyłych jednostek informację o zaistniałej sytuacji, zagrożeniach i podjętych działaniach oraz wypracowanej koncepcji usunięcia przyczyn i skutków awarii,
 • w czasie trwania akcji ratowniczej specjalista ds. ochrony środowiska i p.poż. utrzymuje stały kontakt z dowódcą jednostek straży oraz kieruje i koordynuje pracami wykonywanymi przez pracowników zakładu,
 • w przypadku powstania awarii po godzinach pracy biura, należy niezwłocznie przystąpić do usuwania przyczyn i skutków awarii. Służba Ochrony obiektów winna niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Oddziału, specjalistę ds. ochrony środowiska i p.poż. i zgodnie z ich poleceniami powiadomić o awarii straż pożarną lub innych pracowników zgodnie z niejawnym wykazem osób niezbędnych do przeprowadzania działań ratowniczo-gaśniczych. Wezwani pracownicy mają obowiązek niezwłocznego stawienia się w Oddziale i zgłoszenia do kierownika akcji.

 

 

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

Nie jestem osobą pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku poniżej 21 lat

 

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

Jestem osoba pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku powyżej 21 lat

 

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.