Zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego, CEDC International przywiązuje dużą wagę do przestrzegania standardów etycznych w miejscu pracy

 

 

 

 

W tym celu uruchomiliśmy poufne kanały komunikacji do składania zgłoszeń przez sygnalistów, zarówno tych, którzy są naszymi Pracownikami, jak również reprezentujących Partnerów bądź Dostawców CEDC.

 

Zgłoszenia telefoniczne Zgłoszenia pocztą elektroniczną Zgłoszenia drogą listowną

Infolinia: +48 61 27 175 10

e-mail: sygnalista@cedc.com

CEDC International sp. z o.o.
Dział Kontroli Wewnętrznej i Zgodności,
ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa
z dopiskiem „Compliance Officer” 

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych „Sygnalisty” w CEDC International Sp. z o.o.

 

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki (dalej jako „CEDC”).

 

2. Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CEDC prosimy o kontakt pod adresem email: iod@cedc.com, telefonicznie: +48 (22) 456 60 00 lub korespondencyjnie na adres wymieniony w pkt. 1, z dopiskiem „dane osobowe”.

 

3. Proces obsługi zgłoszenia

Dokonując zgłoszenia nadużycia CEDC będzie przetwarzało dane osobowe osoby zgłaszającej w poniższym zakresie, w zależności od formy zgłoszenia:

- Infolinia – zarejestrowane nagranie głosowe, numer telefonu;
- Skrzynka pocztowa – adres email, o ile pozwoli on na Państwa identyfikację.

Powyższy zakres danych osobowych jest zakresem minimalnym, który z uwagi na charakter wykorzystanych technologii, nie może być przez Państwa ograniczony.

 

Dodatkowo, CEDC może przetwarzać dane osobowe, podane przez osobę dokonującą zgłoszenia, a dotyczące:

- świadków;

- osoby, której zgłoszenie dotyczy;

- dodatkowych własnych danych kontaktowych jako osoby zgłaszającej (m.in. imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu).

W takim przypadku dane osobowe podawane są tylko i wyłącznie dobrowolnie przez osobę zgłaszającą.

 

4. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane na podstawie:

- Państwa zgody, którą Państwo wyrażacie poprzez wysłanie zgłoszenia (w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celu przyjęcia zgłoszenia oraz jego rejestracji;

- prawnie uzasadnionego interesu CEDC (w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest niezbędność przeprowadzenia czynności przez CEDC, polegających na weryfikacji otrzymanej od Państwa informacji, przeprowadzeniu wewnętrznej procedury wyjaśniającej oraz kontaktu z osobą zgłaszającą w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających Naruszenia prawa Unii.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Okres przechowywania danych

Czas, przez jaki CEDC przetwarza dane osobowe, dotyczące zgłoszenia jest uzależniony od podjętych przez CEDC czynności.

W przypadku, w którym:

- dane przetwarzane są tylko do weryfikacji zgłoszenia, w skutek której nie jest prowadzone dochodzenie wewnętrzne oraz sprawa nie jest zgłaszana uprawnionym organom zewnętrznym – okres przetwarzania wynosi 1 rok licząc od kolejnego roku, po którym nastąpiło zgłoszenie;

- dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania ale nie są przekazywane uprawnionym organom zewnętrznym – okres przetwarzania uzależniony jest od długości trwania postępowania ale nie dłużej niż do końca kolejnego roku, po którym nastąpiło zgłoszenie;

- dane przetwarzane są w związku z postępowaniem prowadzonym przez uprawnione organy – wówczas przetwarzamy je do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez CEDC Państwa danych, mają Państwo następujące prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, w których CEDC przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;  

- wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim wypadku należy wysłać takie żądanie w formie opisanej w pkt. 3.; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości.

 

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

Nie jestem osobą pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku poniżej 21 lat

 

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

Jestem osoba pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku powyżej 21 lat

 

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.