Polityka prywatności

 

I. Wprowadzenie

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje, dotyczące przetwarzania przez CEDC International sp. z o.o. (dalej CEDC), danych osobowych, które zbierane są przez CEDC w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z kategoriami wymienionymi w dalszej części dokumentu.

 

Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział m.in.: w jakich celach Państwa dane osobowe są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania, jaki jest okres, przez który Państwa dane będą w posiadaniu CEDC, kto może być odbiorcą Państwa danych, z jakich źródeł pozyskujemy Państwa dane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.

 

Polityka Prywatności ma charakter ogólny jednakże w naszym przekonaniu jest wystarczająca do spełnienia obowiązku informacyjnego, jaki jest realizowany przez CEDC na podstawie wymagań, jakie nakłada na nas art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), o ile odpowiednie klauzule informacyjne nie zostały Państwu dostarczone w inny sposób.

 

 

Administrator danych osobowych

 

Z tego miejsca pragniemy Państwa poinformować, iż CEDC jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Art. 4 ust. 7 RODO a w przypadku konieczności kontaktu uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych danych:

 

Dane kontaktowe:

CEDC International sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
tel. +48 61 2974300
NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096, NR KRS 0000051098
Miejsce przechowywania dokumentacji: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

E-mail: iod@cedc.com
Tel. (22) 45 66 000

 

 

 

II. Kategorie osób

Zasady przetwarzania, opisane w niniejszym dokumencie, dotyczą następujących kategorii osób, których dane przetwarzamy, tj.:

 1. Klienci – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na zakupie bezpośrednio od CEDC produktów alkoholowych oraz ich dalszej sprzedaży wraz z osobami reprezentującymi Klienta w kontaktach z CEDC.
 2. Sprzedawcy produktów CEDC – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży produktów alkoholowych, które nie dokonują zakupu bezpośrednio od CEDC, wraz z osobami reprezentującymi Sprzedawcę do kontaktów z CEDC.
 3. Dostawcy lub potencjalni dostawcy – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, chcące dostarczyć lub dostarczające nam produkty lub usługi oraz osoby reprezentujące Dostawcę w kontaktach z CEDC.
 4. Kandydaci do pracy – osoby fizyczne, które wyrażają chęć podjęcia pracy w CEDC.
 5. Uczestnicy wydarzeń marketingowych – osoby fizyczne, które zdecydowały się na uczestnictwo w organizowanych przez CEDC konkursach lub innych akcjach o charakterze marketingowym.
 6. Konsumenci – osoby fizyczne, które są końcowym odbiorcą produktów alkoholowych CEDC, zakupionych na własny użytek.
 7. Uczestnicy programów lojalnościowych – Sprzedawcy produktów CEDC, uczestniczący jednocześnie w programach lojalnościowych na podstawie stosownej umowy.
 8. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe - osoby fizyczne, odwiedzające strony internetowe, których właścicielem jest CEDC, w tym dedykowane strony produktowe tzw. fan-pages na portalach społecznościowych.
 9. Goście – osoby fizyczne, które zdecydowały się odwiedzić nasze Zakłady lub Biura, objęte monitoringiem wizyjnym oraz wpisujący się do rejestrów wejść/wyjść.
 10. Kierowcy – przedstawiciele firm transportowych lub osoby fizyczne, prowadzące własną działalność gospodarczą, kierujący pojazdami, które wjeżdżają na teren Zakładów w celu realizacji dostawy lub wywozu towarów.

 

 

 

 

III. Jakie są cele, podstawy prawne oraz okresy, przez które przetwarzamy dane osobowe?

 

 

W poniższej tabeli przedstawiliśmy cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe wskazując również właściwą podstawę prawną oraz okres, przez których dane osobowe będą przetwarzane przez CEDC, a także kategorie odbiorców danych. Po wskazanym czasie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej uprawniającej nas do ich przetwarzania.

 

 1. Klienci

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Realizacja umowy zawartej pomiędzy CEDC a Klientem bądź realizacja działań niezbędnych do jej podpisania

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub jej zawarcia  (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy

Zapewnienie komunikacji z Klientem

 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest zapewnienie komunikacji z Klientem oraz przedstawicielami Klienta

 

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy

Windykacja należności, dochodzenie roszczeń, ochrona przed roszczeniami ze strony Klientów

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest podjęcie czynności niezbędnych dla celów windykacyjnych, dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi

 

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od prawomocnego zakończenia ewentualnego postępowania

Spełnienie wymagań prawnych w obszarze księgowości

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z wymagań prawnych w obszarze księgowości

 

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy

Audyt u Klienta

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest audyt u klienta realizowany przez CEDC w celu weryfikacji należytego wykonania umowy

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy

Prowadzenie zestawień, analiz i statystyk wewnętrznych, planowanie produkcji, optymalizacja oferty handlowej, realizacja procesów obsługi i dystrybucji, badanie potencjału rynku

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest konieczność realizacji celów strategicznych CEDC w zakresie sprzedaży

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy

Prowadzenia działań marketingowych oraz merchandisingowych

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest konieczność realizacji celów strategicznych CEDC w zakresie marketingu produktów CEDC

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy

 

Odbiorcą Państwa danych mogą być: dostawcy systemów i usług IT, kancelarie prawne, firmy logistyczne i dystrybutorzy materiałów marketingowych, firmy merchandisingowe, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów, firmy kurierskie, firmy doradcze i audytowe, z którymi współpracuje CEDC

 

 

 

 1.   Sprzedawcy produktów CEDC

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Zapewnienie komunikacji ze Sprzedawcą

 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest zapewnienie komunikacji z Klientem oraz przedstawicielami Klienta poprzez działania naszych przedstawicieli handlowych

 

Dane przetwarzane są przez 2 lata od ostatniego kontaktu naszego przedstawiciela

Prowadzenie zestawień, analiz i statystyk wewnętrznych, planowanie produkcji, optymalizacja oferty handlowej, badanie potencjału rynku

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest konieczność realizacji celów strategicznych CEDC w zakresie sprzedaży

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania

Prowadzenia działań marketingowych oraz merchandisingowych

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest konieczność realizacji celów strategicznych CEDC w zakresie marketingu produktów CEDC

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania

Weryfikacja poprawności wykonania porozumień handlowych oraz rozliczeń z dystrybutorami

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest zapewnienie rzetelności biznesowej w wykonywaniu kontraktów pomiędzy CEDC a hurtowniami

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania

 

Odbiorcą Państwa danych mogą być: dostawcy systemów i usług IT, kancelarie prawne, firmy logistyczne i dystrybutorzy materiałów marketingowych, firmy merchandisingowe, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów, firmy kurierskie, firmy doradcze i audytowe, z którymi współpracuje CEDC

 

 

 

 

 1. Dostawcy i potencjalni dostawcy

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Realizacja działań mających na celu zawarcie umowy

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub jej zawarcia  (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Dane pozyskiwane od potencjalnych Dostawców (oferentów) są przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania zakupowego

Realizacja umowy zawartej pomiędzy CEDC a Dostawcą

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub jej zawarcia  (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy

Zapewnienie kwalifikacji wymaganych przepisami prawa przez przedstawicieli Dostawców

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 Dane przetwarzane są przez okres wynikający z mających zastosowanie przepisów prawa

Zapewnienie komunikacji z przedstawicielami Dostawców

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest zapewnienie komunikacji z Dostawcą oraz przedstawicielami Dostawcy

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy a później do momentu zakończenia rozliczeń z Dostawcą

Spełnienie wymagań prawnych w obszarze księgowości

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z wymagań prawnych w obszarze księgowości

 

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy

Windykacja należności, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest podjęcie czynności niezbędnych dla celów windykacyjnych, dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od prawomocnego zakończenia ewentualnego postepowania lub przedawnienia roszczeń

Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie CEDC

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz BHP w przypadku wykonywania usług na terenie CEDC

Dane przetwarzane są przez 6 lat od daty wygaśnięcia/rozwiazania umowy lub 3 miesięcy w przypadku monitoringu wizyjnego

Odbiorcą Państwa danych mogą być dostawcy systemów i usług IT, kancelarie prawne, firmy logistyczne, wywiadownie gospodarcze i firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów, firmy kurierskie, firmy doradcze i audytowe, z którymi współpracuje CEDC

           

 

 

 1. Kandydaci do pracy

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Realizacja procesu rekrutacji

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w zakresie danych wymaganych przez Kodeks Pracy

Zgoda osoby, której dane dotyczą (dla pozostałych danych przekazywanych przez Kandydata)

Dane są usuwane po zakończeniu rekrutacji. W przypadku zgody na kolejne rekrutacje, są usuwane po roku od zakończenia rekrutacji

Odbiorcą Państwa danych mogą być dostawcy systemów i usług IT, firmy świadczące usług niszczenia dokumentów oraz agencje wspierające proces rekrutacji, z którymi współpracuje CEDC

 

 

 

 

 1. Uczestnicy wydarzeń marketingowych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Realizacja działań marketingowych polegających na promocji marek Spółki - organizacja konkursów, zapewnienie możliwości uczestnictwa i wyłonienia zwycięzców konkursu

Państwa zgoda na udział w konkursie (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest dotrzymanie zobowiązań CEDC w stosunku do laureatów

Dane (uczestników) przetwarzane są przez czas trwania konkursu, a następnie są usuwane

Realizacja działań marketingowych polegających na promocji marek Spółki - obsługa podatkowo-księgowa konkursów

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z wymagań prawnych w obszarze księgowości

 

Dane (laureatów) przetwarzane są przez okres 6 lat od zakończenia konkursu

Realizacja działań marketingowych polegających na promocji marek Spółki - obsługa reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest ochrona przed roszczeniami

Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od prawomocnego zakończenia ewentualnego postepowania

 

Odbiorcą Państwa danych mogą być dostawcy systemów i usług IT, kancelarie prawne, agencje marketingowe współpracujące w zakresie organizacji wydarzeń, portale społecznościowe, z wykorzystaniem których organizowany jest konkurs, firmy logistyczne i kurierskie, oraz firmy świadczące usług niszczenia dokumentów z którymi współpracuje CEDC

 

 

 

 1. Konsumenci

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Zapewnienie należytej gwarancji i jakości produktów i usług świadczonych przez CEDC oraz zapewnienie prawa do reklamacji osobom, które nabyły produkty CEDC

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zabezpieczenie roszczeń Konsumenta

Dane przetwarzane są przez 1 rok od momentu zgłoszenia reklamacji lub do momentu przedawnienia roszczeń

Odbiorcą Państwa danych mogą być dostawcy systemów i usług IT, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów, firmy kurierskie, firmy doradcze i audytowe, z którymi współpracuje CEDC, podmioty pośredniczące w obrocie towarowym

 

 

 1. Uczestnicy programów lojalnościowych

Jeśli jesteście Państwo uczestnikiem naszych programów lojalnościowych pragniemy poinformować, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w stosownych umowach podpisanych pomiędzy Państwem a CEDC

 

 

 1. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe oraz fanpage

Odwiedzając nasze witryny internetowe wykorzystujemy mechanizmy „cookies”, o których więcej dowiecie się Państwo w dedykowanym rozdziale niniejszego dokumentu.

 

W przypadku osób odwiedzających nasze witryny produktowe (fanpage) w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale IX. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (fanpage).

 

 

 1. Goście oraz kierowcy

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres retencji

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie obiektów CEDC oraz ewentualnie obrona lub dochodzenie roszczeń

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu CEDC (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim są czynności niezbędne do realizacji celu przetwarzania

Dane przetwarzane są przez okres 3 miesięcy o ile nie stanowią dowodu w sprawie – wówczas czas zostaje wydłużony do momentu prawomocnego zakończenia postępowania

Odbiorcą Państwa danych mogą być dostawcy systemów i usług IT, odbiorcy naszych towarów, kancelarie prawne, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów.

 

Szczegółowa informacja znajduje się każdorazowo w Biurze Przepustek lub na blankietach przepustek (w przypadku kierowców)

 

 

IV. W jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe

 

Dane osobowe pozyskujemy z różnych źródeł w zależności od kategorii osób, których dotyczą.

 

 

 1. Klienci – dane pochodzą bezpośrednio od Klienta, który zakupuje produkty bezpośrednio w CEDC. Dotyczą one danych identyfikacyjnych osoby, niezbędnych do podpisania i wykonania umowy lub/i złożenia i realizacji zamówienia jak również osób biorących udział w bieżących kontaktach z CEDC. Zakres: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, miejsce pracy oraz dane wymienione w komparycji umowy z Klientem.
 2. Sprzedawcy produktów CEDC – dane pochodzą głównie z dwóch źródeł:
 1. od dystrybutorów, u których Sprzedawcy produktów CEDC się zaopatrują bezpośrednio i oprócz danych osobowych (nazwa działalności, adres prowadzonej działalności, NIP, adresy punktów) przetwarzamy dane o ilości i wartości sprzedaży przez Sprzedawcę produktów CEDC. Lista dystrybutorów, od których CEDC pozyskuje w/w dane znajduje się w dalszej części niniejszego punktu;
 2. są wynikiem pracy naszych przedstawicieli handlowych, których zadaniem jest budowa dystrybucji i zwiększanie udziałów naszych produktów w rynku; w tym przypadku zakres danych nie wykracza poza dane kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres sklepu.
 1. Dostawcy lub potencjalni dostawcy – dane pochodzą bezpośrednio od Dostawcy, który chce nawiązać współpracę z CEDC lub dostarcza nam już własne usługi lub produkty. Dostawca przekazuje nam również dane swoich przedstawicieli do bieżącego kontaktu z CEDC lub biorących udział w wykonaniu umowy. W sytuacjach, w których jest to niezbędne będziemy przetwarzać dane w zakresie: imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres zameldowania, dane z dokumentów uprawniających do wykonywania przedmiotu umowy, PESEL, numer dokumentu tożsamości, miejsce zatrudnienia.
 2. Kandydaci do pracy – dane pochodzą bezpośrednio od osób zainteresowanych podjęciem pracy w CEDC, zgodnie z obowiązującymi w CEDC procedurami rekrutacyjnymi. Zakres danych wynika z Kodeksu Pracy oraz informacji zawartych w dostarczonych dokumentach rekrutacyjnych.
 3. Uczestnicy wydarzeń marketingowych – dane pochodzą bezpośrednio od osoby, która zdecyduje się wziąć udział w organizowanym przez CEDC wydarzeniu zgodnie z jego regulaminem lub innymi informacjami organizacyjnymi.
 4. Konsumenci – dane pochodzą bezpośrednio od Konsumenta, który zdecydował się skontaktować z CEDC w sprawach reklamacyjnych.
 5. Uczestnicy programów lojalnościowych – dane pochodzą bezpośrednio od Uczestnika programu lojalnościowego, który zdecydował się do niego przystąpić poprzez podpisanie stosownej umowy. W tym procesie przekazywane są również dane osoby do bieżącego kontaktu pomiędzy Uczestnikiem a CEDC.
 6. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe – w tym wypadku dane osobowe w postaci IP urządzenia końcowego logowane są automatycznie po wejściu na naszą witrynę internetową. Przetwarzane są również informacje na temat deklarowanej pełnoletności przez osoby odwiedzające naszą witrynę internetową.
 7. Goście i kierowców – w tym przypadku dane w postaci nagrań monitoringu wizyjnego (wizerunek Gości) rejestrowane są przez system kamer CCTV, natomiast dane w rejestrach wyjść/wejść (imię, nazwisko, firma) zostają przekazane bezpośrednio przez Gościa. W przypadku kierowców (imię, nazwisko, PESEL, numer  i seria dowodu tożsamości, numer rejestracyjny auta, wizerunek nagrany przez system kamer CCTV).

 

 

 

Lista dystrybutorów, od których otrzymujemy dane o Sprzedawcach produktów CEDC:

 

ALTI PLUS S.A. sp. k.; ANPAH-JANIAK sp. j.; ANTRES sp. z o.o., AS sp.J.; Familia sp. z o.o.; REDOX s.j.; Firma Wielobranżowa SUŻYW sp. z o.o.; Flesch Polska sp. z o.o.; Jotmar sp. z o.o.; KMK Dystrybucja i Handel; LEVER sp. j.; M&P PAVLINA sp. z o.o. sp. k.; Mirex sp. z o.o.; P.H.U.P. Gniezno sp. z o.o. Hurtownia sp. k.; P.P.H. ZDRÓJ;  P.P.H.U. SPECJAŁ sp. z o.o.; PH GALICJA MTM Ścianek S.j.; Rosiek&Rosiek sp.j.; ROZTOCZE sp.j.; Sigma-Hurt sp. z o.o.; Tano Dystrybucja sp. z o.o.; Tedi Spółka z o.o. sp. k-a.

 

Aktualnie trwają prace wdrożeniowe, skutkujące podłączaniem dystrybutorów, więc powyższa lista będzie aktualizowana w trybie miesięcznym.

 

 

 

 

V. Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

CEDC jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia aby Państwa uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, były respektowane w należyty sposób. Dotyczy to w szczególności:

 • Prawa do bycia poinformowanym – mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez CEDC przetwarzane oraz w jaki sposób jest to realizowane co do celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że Państwa dane są niekompletne lub niepoprawne, mają Państwo prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo żądania od nas abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczonego przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania CEDC zaprzestaje wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazicie Państwo zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w przypadku kiedy otrzymamy Państwa sprzeciw, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane nie będą przetwarzane o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane. Państwa sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie, opisujące Państwa szczególną sytuację. W sytuacji kiedy przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych uzasadnienie nie jest konieczne.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych – mają Państwo prawo oczekiwać, iż na Państwa żądanie Państwa dane osobowe zostaną przekazane w czytelnym formacie oraz w bezpieczny sposób Państwu lub do innego administratora, o ile istnieją techniczne możliwości takiego przekazania po stronie CEDC oraz wskazanego administratora.
 • Prawo wycofania zgody – o ile Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, w każdej chwili możecie ją Państwo wycofać informując o tym fakcie CEDC (patrz: Dane kontaktowe); wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Państwa żadnych niekorzystnych konsekwencji.
 • Prawo do wniesienia skargi – w przypadku kiedy uznacie Państwo iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

OBSŁUGA ŻĄDAŃ

 

 1. Żądania możecie Państwo zgłaszać na dane kontaktowe, wskazane na początku niniejszego dokumentu.
 2. W celu rzetelnej obsługi Państwa żądania będziemy zobowiązani dokonać Państwa identyfikacji jako osoby, której dane dotyczą. W sytuacji, w której  na podstawie zgłoszonego żądania nie będziemy w stanie tego dokonać, zwrócimy się do Państwa o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu zostaniecie Państwo poinformowani o przyczynach tego działania.
 4. Odpowiedzi na Państwa żądania będą udzielane w takiej samej formie w jakiej otrzymaliśmy, chyba że zaznaczą Państwo inną formę komunikacji.

 

VI. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Bezpieczeństwo Państwa danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Państwu, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w których są przetwarzane oraz na podstawie legalnych przesłanek.
 • Nasi upoważnieni pracownicy, biorący udział w czynnościach przetwarzania danych osobowych, zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy. Uczestniczą również w szkoleniach mających za zadanie utrwalanie wiedzy w tym zakresie.
 • Procesy, w który przetwarzane są dane osobowe, poddawane są regularnym audytom wewnętrznym.
 • Wykorzystujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym przez nas danych, w szczególności danych osobowych.
 • W sytuacji kiedy dochodzi do powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych ma to miejsce każdorazowo na mocy stosownych umów, zawartych z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie CEDC.
 • Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

VII. Udostępnianie danych innym podmiotom

 

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również spółce powiązanej kapitałowo z CEDC (B2B Wine & Spirits sp. z o.o.).

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają CEDC w codziennej działalności, takie jak: kancelarie prawne, firmy windykacyjne, kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz inne podmioty, z którymi CEDC posiada stosowne umowy.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

 

W Rozdziale III przedstawiliśmy odbiorców Państwa danych uwzględniając relacje, które łączą Państwa z CEDC.

 

VIII. Przekazywanie Państwa danych poza obszar UE

 

Z uwagi na fakt, iż CEDC jest spółką o zasięgu międzynarodowym Państwa dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do podmiotów działających z CEDC w ramach grupy przedsiębiorstw. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych, określających środki ochrony, którym Państwa dane będą podlegać.

 

Treść Wiążących Reguł Korporacyjnych znajduje się na naszej witrynie pod adresem: https://www.cedc.com/wiazace-reguly-korporacyjne/

 

 

 

IX. Bezpieczeństwo witryny internetowej www.cedc.com

 

CEDC dba o zaufanie i prywatność użytkowników serwisu cedc.com i informuje, że gromadzone w dziennikach logów dane służą wyłącznie do celów administrowania witryną. Nie zbieramy danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu, jak również nie przekazujemy takich danych do jakiejkolwiek osoby trzeciej. W serwisie cedc.com nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych typu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny/pocztowy.

 

• Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis cedc.com. Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do serwisu cedc.com nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu cedc.com,
 • informacje o przeglądarce użytkownika, Odwiedzający, korzystając z serwisu cedc.com, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych. Odwiedzający serwis cedc.com wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.

 

 


• Pliki typu „cookies”

W celu lepszego działania serwisu cedc.com, śledzenia prawidłowości ruchu internetowego, tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości serwisu cedc.com użytkownikom, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Technologia ta umożliwia zostawienie informacji o witrynie cedc.com, w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Korzystanie z witryny cedc.com bez zmiany uprawnień odnośnie plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez CEDC International sp. z o.o. plików cookies i umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie plików typu „cookie” należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie o pliku cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia.

 

W serwisie cedc.com stosowane są następujące pliki cookies:

 • Sesyjne –przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu cedc.com do czasu wylogowania się, opuszczenia serwisu cedc.com, zakończenia sesji, zamknięcia przeglądarki.
 • Stałe – przechowywane na stałe w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu cedc.com
 • Niezbędne – wykorzystywane do usług uwierzytelniania w serwisie cedc.com.
 • Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu cedc.com.
 • Funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie ustawień i personalizację serwisu.
 • Związane z bezpieczeństwem – wykorzystywane do wykrycia i śledzenia nadużyć związanych z uwierzytelnianiem się w serwisie cedc.com.
 • Reklamowe – umożliwiające prezentowanie dopasowanej do Użytkownika serwisu cedc.com treści reklamowej.


• Odnośniki do innych stron

Serwis cedc.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro Użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW CEDC International sp. z o.o.

 

• Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy stanowi dedykowaną formę do kontaktu z CEDC w zakresie różnego rodzaju uwag natury konsumenckiej. Wypełniając formularz podajecie Państwo nam swoje dane osobowe, które są dalej przetwarzane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia oraz kompetencje aby takie zgłoszenie należycie obsłużyć. Dane, zbierane w formularzu, przekazywane są w bezpieczny sposób.

 

• Zapytania

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania witryny WWW należy kierować do Działu Public Relations za pośrednictwem: poczty elektronicznej, pod adres e-mail: pr@cedc.com, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem usług kurierskich.

 

 

 

IX. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (fanpage)

 

 

Informacje ogólne

CEDC w ramach promocji i marketingu produktów własnych oraz produktów, których jest dystrybutorem, prowadzi w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) niepubliczne profile społecznościowe, dedykowane wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz zainteresowanych treściami alkoholowymi.

Z zasadami ochrony danych każdego z mediów możecie się Państwo zapoznać odwiedzając poniższe witryny:

- Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875


W momencie polubienia naszego fanpage`a, Facebook lub Instagram oznacza Państwa profil, jako lubiący naszą stronę i przekazuje go do CEDC. Dane, do jakich mamy dostęp to informacje, które samodzielnie Państwo upublicznili na swoim profilu. Ustawienia dotyczące prywatności swojego profilu możecie Państwo sprawdzić tutaj:

- Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy

- Instagram: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/?hl=en


Prosimy pamiętać, że to jakie informacje są widoczne dla innych na Państwa profilu zależy tylko od Państwa.

Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook lub Instagram.

CEDC administruje Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Państwem w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

 

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników mediów społecznościowych (fanpage)

1. Administratorem danych osobowych jest CEDC (dane kontaktowe znajdują się w Rozdziale I niniejszego dokumentu).

 

2. Poprzez funkcjonowanie naszych witryn produktowych (fanpage) w mediach społecznościowych  przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka lub Instagrama (mogący zawierać imię i nazwisko);
 • zdjęcie profilowe (dzięki temu w niektórych sytuacjach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą zawierać wizerunek Państwa lub osób trzecich) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie fotografii pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger lub funkcjonalność Instagram (które mogą zawierać Państwa adres e-mail, numer telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

3. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem przez media społecznościowe będą przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność lub podjęcia przez CEDC czynności z niej wynikających.

4. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook lub Instagram.

5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

• prawnie uzasadniony interes CEDC – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest:

 • promocja produktów, których CEDC jest producentem lub dystrybutorem;
 • odpowiedzi na Państwa komentarze lub podjęcia niezbędnych działań;
 • udostępniania naszych postów Państwu jako osobom obserwującym nasz fanpage w celu informowania o naszych produktach oraz realizowanych przez nas akcjach marketingowych;
 • analiza danych statystycznych związanych z fanpage polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook oraz Instagram danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook i Instagram są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym fanpage.

6. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwo ostatniej wiadomości.

7. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

8. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook i Instagram, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger lub Instagram, historia aktywności poprzez aplikację Instagram / Facebook podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka oraz Instagrama.

9. Nasze witryny produktowe (fanpage) wykorzystujemy do realizacji konkursów marketingowych – w takich sytuacjach szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu realizacji konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

10. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

• dostępu do treści swoich danych,

• prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),

• prawo do ich sprostowania,

• prawo do usunięcia,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

• prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).

11. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych przez CEDC istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, znajdujący się pod adresem ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

13. Korzystanie z naszych witryn produktowych (fanpage) jest w pełni dobrowolne i przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, którzy ukończyli 18 lat; w przypadku obywateli Szwecji – 20 lat; w przypadku obywateli USA – 21 lat.

14. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

15. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do:

 • agencji marketingowych, wspierających CEDC w prowadzeniu działań w mediach społecznościowych;
 • kancelarii prawnych w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

Nie jestem osobą pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku poniżej 21 lat

 

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

Jestem osoba pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku powyżej 21 lat

 

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.